گروه نرم افزاری کن دو افتخار دارد تا در سراسر ایران ………………

مشهد

قلقلقلقل

اصفهان

لثقلث

شیراز

لثقلثق

بندرعباس

لل

تبریز

لل

یزد

لقث

لرستان

لق

رشت

لقل